20% KORTING op alle producten met kortingscode SUMMERSALE

Download de Algemene Voorwaarden als PDF bestand

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 15 november 2020.

 

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - De prijs

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

Artikel 12 - Onderhoudsvoorschriften houten producten

Artikel 13 - Levering

Artikel 14 - Verpakking en transport

Artikel 15 - Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 16 - Betaling en incassobeleid

Artikel 17 - Onderzoek, reclamaties

Artikel 18 - Klachtenregeling

Artikel 19 - Geschillen

Artikel 20 - Opschorting en ontbinding

Artikel 21 - Beperking aansprakelijkheid

Artikel 22 - Overmacht

Artikel 23 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage 1 – Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan de klant tot het leveren van producten door de ondernemer waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Producten: De producten die door WynPlankie worden aangeboden zijn eikenhouten producten, zoals snijplanken, schalen en andere roerende zaken al dan niet van hout.
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. Dag: kalenderdag;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: De aanbieder van producten aan klant, hierna: WynPlankie;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:                 B. M. Matschulla

Handelend onder de naam:    WynPlankie

Vestigingsadres:                      Satijnvlinder 85, 3544 VX Utrecht, Nederland

Telefoonnummer:                    06-25394317

E-mailadres:                             info@wynplankie.nl

KvK-nummer:                           77160193

Btw-nummer:                           NL003161913B37

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van WynPlankie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WynPlankie en de klant en op elk product dat door WynPlankie wordt aangeboden.

 

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal WynPlankie voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij WynPlankie zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Alle door WynPlankie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door WynPlankie gedane aanbod is vrijblijvend. WynPlankie is slechts aan het aanbod gebonden indien de klant het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft WynPlankie het recht een overeenkomst met een potentiële klant om een voor WynPlankie gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen WynPlankie niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). WynPlankie kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 4. Levertijden en termijnen vermeld in het aanbod van WynPlankie zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WynPlankie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

 1. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WynPlankie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WynPlankie is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

 

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft WynPlankie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal WynPlankie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

 1. WynPlankie kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien WynPlankie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

 1. WynPlankie zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 2. het bezoekadres van de vestiging van WynPlankie waar de klant met klachten terecht kan;
 3. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 4. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 5. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 6. indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

       

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. WynPlankie mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 2. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. WynPlankie mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien WynPlankie de klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien WynPlankie de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

 1. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 1. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als WynPlankie hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan WynPlankie.

 

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) WynPlankie. Dit hoeft niet als WynPlankie heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

 1. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door WynPlankie verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

 

 1. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als WynPlankie niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als WynPlankie aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

   

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 Artikel 9 - Verplichtingen van WynPlankie bij herroeping

 1. Als WynPlankie de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

 1. WynPlankie vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door WynPlankie in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij WynPlankie aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

 1. WynPlankie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

 1. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft WynPlankie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

 1. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

 

 1. Indien sprake is van producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop WynPlankie geen invloed heeft, kan WynPlankie deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. WynPlankie staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat WynPlankie er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

 1. Hout is een natuurproduct en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elke andere verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van de klant. De klant is voorafgaand aan de overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van het product, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.

 

 1. Elke garantie komt te vervallen indien het product niet conform de gebruiksinstructies is gebruikt of onderhouden.

 

Artikel 12   Onderhoudsvoorschriften houten producten

 

 1. De klant van de producten dient de volgende voorschriften en onderhoudsinstructies van WynPlankie op te volgen.

Niet in de vaatwasser!

Niet in de week zetten (ook niet gedeeltelijk) en niet onderdompelen

Niet laten drogen of opbergen in de buurt van een warmtebron (verwarming, direct zonlicht etc)

Niet laten uitdrogen

 

Na gebruik meteen schoonvegen met een vochtige doek of (beide zijden!) afspoelen met warm water.

Indien nodig een beetje afwasmiddel of milde zeep gebruiken.

Na het afwassen zorgvuldig afdrogen en rechtop wegzetten (met de houtnerf verticaal) om volledig te laten drogen.

Regelmatig behandelen met plantaardige olie: afhankelijk van het gebruik om de week of elke maand

Let erop dat alle kanten worden ingesmeerd met olie

 

 1. De klant dient de producten zorgvuldig te onderhouden om scheurvorming, gaten, oneffenheden en andere veranderingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het ontstaan van veranderingen in het uiterlijk is bij een natuurproduct echter nooit uit te sluiten.

 

Artikel 13   Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door WynPlankie of er door andere omstandigheden buiten de macht van WynPlankie enige vertraging ontstaat, heeft WynPlankie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. De klant dient WynPlankie schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. De klant heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

 

 1. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

 

 1. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is WynPlankie gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

 

 1. Indien de producten worden bezorgd door WynPlankie of een externe vervoerder is WynPlankie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Indien WynPlankie gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de klant alle gegevens nodig voor de uitvoering aan WynPlankie ter beschikking heeft gesteld.

 

 1. Indien WynPlankie een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

 

 1. WynPlankie is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. WynPlankie is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

 1. WynPlankie behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 14   Verpakking en transport 

 1. WynPlankie verbindt zich jegens de klant om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

 

 1. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 15   Uitvoering van de overeenkomst 

 1. WynPlankie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WynPlankie het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 

 1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WynPlankie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WynPlankie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WynPlankie zijn verstrekt, heeft WynPlankie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst is WynPlankie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van de klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor WynPlankie, is de klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

 

 1. WynPlankie kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van de klant, dan wel volledige vooruitbetaling.

 

 1. WynPlankie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat WynPlankie is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WynPlankie bekend was.

 

 1. De klant vrijwaart WynPlankie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar zijn.

 

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op klant zodra de producten in de macht van de klant zijn gebracht. Hiervan is sprake indien de producten zijn geleverd op het afleveradres van de klant.

 

Artikel 16   Betaling en incassobeleid 

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

 

 1. De klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. De klant dient de betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer ten name van WynPlankie. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van WynPlankie een andere betalingstermijn overeenkomen.

 

 1. Indien een periodieke betalingsverplichting van de klant is overeengekomen, is WynPlankie gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.

 

 1. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van WynPlankie op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. WynPlankie heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. WynPlankie kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. WynPlankie kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

 1. Wanneer de klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal de klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien de klant binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

 

 1. Vanaf de datum dat de klant in verzuim is, zal WynPlankie zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 

 1. Indien WynPlankie meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 17   Onderzoek, reclamaties 

 1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product behoudt. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 

 1. De klant is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. WynPlankie erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door de klant.

 

 1. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan WynPlankie te worden gemeld op info@wynplankie.nl. De klant heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf, is de klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

 1. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als de klant gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van WynPlankie op de wijze zoals door WynPlankie aangegeven.

 

 1. Indien de klant toestemming heeft om de gebrekkige zaken te retourneren, zal zij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan WynPlankie, conform de retourinstructies van WynPlankie. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.

 

 1. WynPlankie is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.

 

 1. Terugbetalingen aan de klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. WynPlankie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

 1. Indien de klant haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

 

 1. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere producten ontbreken, en dit aan WynPlankie te wijten is, zal WynPlankie na een verzoek daartoe van de klant, het ontbrekende product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de producten is hierbij leidend. Enige schade die door de klant geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op WynPlankie.

 

Artikel 18 - Klachtenregeling

 1. Indien de klant niet tevreden is over de producten van WynPlankie en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) overeenkomst is de klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@wynplankie.nl met als onderwerp “Klacht”.

 

 1. De klacht moet door de klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil WynPlankie de klacht in behandeling kunnen nemen.

 

 1. WynPlankie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 

 1. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 1. De klant dient WynPlankie in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 19 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen WynPlankie en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20   Opschorting en ontbinding 

 1. WynPlankie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 

 1. Bovendien is WynPlankie bevoegd de tussen haar en de klant bestaande overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met WynPlankie gesloten overeenkomst voortvloeien.

 

 1. Voorts is WynPlankie bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van WynPlankie op de klant onmiddellijk opeisbaar. Wanneer WynPlankie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

 1. WynPlankie behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 21   Beperking aansprakelijkheid 

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door WynPlankie leidt tot aansprakelijkheid van WynPlankie jegens de klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door WynPlankie in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van WynPlankie is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

 

 1. WynPlankie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde producten is uitgesloten. Voor de klant geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24, lid 2, BW.

 

 1. WynPlankie is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het product. WynPlankie levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door de klant nageleefd dienen te worden. Alle schade aan producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

 

 1. WynPlankie is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

 

 1. WynPlankie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 

 1. WynPlankie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens WynPlankie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 

 1. Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de zijde van WynPlankie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij WynPlankie binnen een jaar nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van de klant vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de overeenkomst.

 

Artikel 22   Overmacht 

 1. WynPlankie is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

 1. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van WynPlankie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan WynPlankie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van WynPlankie en (xi) overige situaties die naar het oordeel van WynPlankie buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 

 1. WynPlankie heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat WynPlankie haar verbintenis had moeten nakomen

 

 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 1. Voor zover WynPlankie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is WynPlankie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 23   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  

 1. WynPlankie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de klant en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd, zal WynPlankie de betrokkene hierover informeren.

 

 1. Indien WynPlankie op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 24 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd, dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 1. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

   

 1. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

        

 1. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
 2. [Naam klanten(en)]
 3. [Adres klant(en)]
 4. [Handtekening klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

***