20% KORTING op alle producten met kortingscode SUMMERSALE

Download de Privacy Verklaring als PDF bestand

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 22 oktober 2020.

 

Privacy Verklaring WynPlankie

Dit is de privacy verklaring van Barbara Matschulla handelend onder de naam WynPlankie hierna: WynPlankie. 

WynPlankie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77160193  en is gevestigd aan de Satijnvlinder 85, 3544 VX te Utrecht.

In dit document wordt uitgelegd hoe WynPlankie omgaat met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens betracht WynPlankie de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

 

Verkrijging persoonsgegevens

Indien je gebruikt maakt van de diensten van WynPlankie, verstrek je zelf een aantal persoonsgegevens aan WynPlankie, of worden persoonsgegevens van jou verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

WynPlankie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • IP-adres; 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder tevens jouw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door jou zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens   

De website en/of dienstverlening is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. 

 

Ook heeft de website en/of dienstverlening niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. WynPlankie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. WynPlankie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat WynPlankie zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@wynplankie.nl, dan verwijdert WynPlankie deze informatie.

 

Doel van de verwerking

WynPlankie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen om je te informeren over de door jou afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Uitvoeren van die diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Doen van marketing en communicatieuitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van WynPlankie worden persoonsgegevens verwerkt. WynPlankie verwerkt uitsluitend gegevens die WynPlankie noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over jou en jouw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die je met WynPlankie bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden door het bezoeken van de website www.wynplankie.nl indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die WynPlankie biedt, kunnen zonder het verwerken van jouw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens jouw expliciete toestemming is vereist, dien je hiervoor separaat toestemming te geven. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Bewaartermijn

De door WynPlankie verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

 

Verwerking door derden

WynPlankie deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op WynPlankie kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en) Sendcloud, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De payment provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn  contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. Voor de betalingen maakt WynPlankie gebruik van het platform Mollie. 
 • De boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens. Voor de boekhouding maakt WynPlankie gebruik van e-boekhouden.nl en ORG accountant en belastingadviseur. 
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de en contact- en NAW-gegevens. De softwareleverancier waar WynPlankie gebruik van maakt is JouwWeb.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

WynPlankie neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

  

Cookieverklaring

WynPlankie maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. WynPlankie mag, volgens de wet, cookies op jouw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is jouw toestemming nodig. WynPlankie raadt aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die WynPlankie gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld jouw browserinstellingen opgeslagen zodat de website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

 

Op de website van WynPlankie worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Om Google Analytics privacy vriendelijk te gebruiken heeft WynPlankie een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, is het laatste octet van elk IP adres gemaskeerd door Google en is het gegevens delen met Google (voor advertentiedoeleinden) uitgezet. 

 

WynPlankie houdt geen informatie bij van hetgeen je op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat WynPlankie informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien je hierover vragen hebt kun je contact opnemen via info@wynplankie.nl.

 

Gebruik Social Media 

WynPlankie maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst WynPlankie je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, kun je jouw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijg je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Doe je dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Je kunt de instellingen van jouw browser aanpassen zodat jouw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kun je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de instellingen van jouw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kun je de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. WynPlankie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. WynPlankie raadt je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heb je het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

Als betrokkene heb je het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Als betrokkene heb je het recht om zonder onredelijke vertraging wissing van jouw betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heb je het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met WynPlankie.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Als betrokkene heb je het recht om de jouw betreffende persoonsgegevens die je hebt verstrekt aan WynPlankie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je heb het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij gehinderd te worden door WynPlankie.

 • Recht van bezwaar;

Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. WynPlankie staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Klacht

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop WynPlankie met jouw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen per e-mail via info@wynplankie.nl. Om er zeker van te zijn dat je een recht wenst uit te oefenen verzoekt WynPlankie je om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Je kunt hierbij jouw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van jouw privacy. WynPlankie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren. Tevens kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. Je kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Verklaring

WynPlankie kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als de nieuwe privacy verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop WynPlankie reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerkt, dan brengt WynPlankie je per e-mail daarvan op de hoogte.